8.1.2-D

Spoken Sanskrit Sambhashan

Nighantu Pathan

Departement wise Shlok Recitation Program

SANSKRIT

ASHTANG HRIDAYA

KAYACHIKITSA

  • 2016

  • 2017

  • 2018

  • 2019

CHARAK SAMHITA (P)

KRIYA SHARIR

DRAVYAGUNA

SHALYATANTRA

AGADTANTRA

CHARAK SAMHITA (U)

SHALAKYATANTRA

ROGNIDAN

PADARTH VIDYAN

RASASHASTRA

PANCHAKARMA

BALROG

SWASTHAVRITTA

STRIROG PRASUTITANTRA